Hieronder leest u de voorwaarden die van toepassing zijn bij het aanvragen van subsidie bij de Stichting Jong.

Indien een instelling of organisatie in aanmerking wil komen voor steun van Stichting Jong kan zij een aanvraag indienen. Hierbij is het volgende van belang:

 • Het moet een gedocumenteerde aanvraag zijn. De aanvraag bevat het ingevulde aanvraagformulier, een projectplan en een begroting.
 • Aanvragen moeten een duidelijke omschrijving bevatten van de projectorganisatie, de doelstellingen en de probleemsituatie evenals een tijdsplanning en een specificatie van de te maken kosten;
 • Er dient een passende organisatie te zijn die ten opzichte van Stichting Jong de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de begeleiding van het project op zich neemt;
 • Aanvragen voor steun aan projecten dienen te worden gedaan via een van de digitale aanvraagformulieren die u kunt vinden op de pagina Subsidie aanvragen;
 • Voor buitenlandse projecten vraagt Stichting Jong eveneens gegevens over de lokale uitvoeringsorganisaties en over de afspraken en de taakverdeling tussen de (Nederlandse) organisatie, de aanvrager en indien van toepassing de lokale overheden en/of instanties.
 • Voor toekenning van subsidie richten wij ons bij aanvragen voor buitenlandse projecten voor wees- en straatkinderen vooral op de 100 armste landen in de wereld.

Welk soort projecten subsidieren wij?
Vooral die projecten hebben de voorkeur die gericht zijn op de inrichting van binnen- of buitenruimten, de aanschaf van (les)materialen, leer- en leesboeken, toestellen,
Lees verder...

instrumenten en vervoersmiddelen (ten behoeve van bijvoorbeeld sport, spel en onderwijs), audiovisuele apparatuur, computers, activiteiten gericht op jongeren met een bijzondere beperking, sociale of cognitieve achterstanden, behoeften of achtergronden.

Het kunnen projecten zijn van bijvoorbeeld:

 • Scholen voor speciaal onderwijs
 • Sportclubs
 • Klinieken
 • Kinderafdelingen in ziekenhuizen
 • Instellingen voor jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg en jeugd GGZ
 • Gezinshuizen, kindercentra, weeshuizen, opvangcentra e.d.

Stichting Jong wil graag innovatie aanmoedigen en kan op dit gebied ook zelf projecten voor subsidie in aanmerking brengen.

Welk soort projecten subsidieren wij niet?
Uitgesloten van steun door de Stichting Jong zijn projecten die zijn gericht op:
Lees verder...

 • Versterking en verspreiding van religieuze overtuigingen;
 • Voorzieningen voor een zeer klein aantal jongeren;
 • Het ontwikkelen en verspreiden van specifiek maar ongevraagd voorlichtingsmateriaal voor scholen en voorlichtingsprojecten die worden uitgevoerd door ervaringsdeskundigen (bijv. ex-verslaafden, obesitas), met uitzondering van gerichte preventieprojecten in ontwikkelingslanden, bijv. aids, ebola, malaria, tandzorg, enzovoort;
 • Het organiseren van feesten, uitstapjes, vakanties, kampen, jubilea, realiseren van ‘dromen’, enzovoort;
 • Regulier onderzoek, methodiekontwikkeling, therapie-ontwikkeling, medische research, planontwikkeling, symposia en conferenties;
 • De vergoeding van structurele exploitatiekosten;
 • Financiering van management en coördinatie, stagevergoeding en persoonlijke begeleiding;
 • Uitvoering in een ontwikkelingsland zonder uitzicht op voortzetting of het realiseren van volgende fasen;
 • Het inzamelen en verzenden van tweedehands goederen uit Nederland naar ontwikkelingslanden. Stichting Jong stimuleert bij voorkeur de lokale markten van goederen en producten;
 • De aanleg van waterputten/sanitatie en projecten gericht op inkomensverwerving;
 • In principe worden projecten, ingediend door instellingen die zelf subsidies verlenen, niet gehonoreerd.

Eveneens niet in aanmerking komen:

 • Zuiver wetenschappelijk onderzoek
 • Exploitatiekosten
 • Instellingen die binnen Nederland zelf subsidies verstrekken

Hoeveel subsidie geven wij?
Hoeveel subsidie Stichting Jong verstrekt wordt vooral bepaald door de aanvrager. Stichting Jong hanteert daarbij de volgende globale regels:
Lees verder...

 1. Er kan éénmalig een bedrag worden toegekend van maximaal 10.000 euro.
 2. Er kan twee keer een bedrag worden toegekend van 3.000 – 5.000 euro.
 3. Er kan drie keer een bedrag worden toegekend van 1.000 – 2.000 euro.
 4. Vijf jaar na de (laatste) toekenning kan opnieuw subsidie worden aangevraagd.
 5. In situaties van actuele nood of rampen stelt Stichting Jong incidenteel geld beschikbaar.
 6. Voor de meer structurele relaties met organisaties die omvangrijk werk verrichten kan Jong gedurende drie jaar 50.000 euro per jaar beschikbaar stellen. Hiervoor kunnen geen aanvragen worden ingediend. Deze doelen worden door het bestuur zelf geselecteerd en gekozen.

Stichting Jong keert de subsidie achteraf uit op basis van ingediende rekeningen.Alle rechten voorbehouden – Stichting Jong, 2023