Inleiding
Stichting JONG neemt uw privacy zeer serieus en zal de ons bekende persoonsgegevens  op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Beleid leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel.  Daarnaast kunt u in dit Privacy Beleid lezen over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Stichting JONG
Stichting JONG Kinabu staat  ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 41189528. Het correspondentieadres is  Postbus 125, 3720 AC Bilthoven. Stichting JONG is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt stichting JONG uw gegevens?
Stichting JONG geeft financiële steun aan projecten ten behoeve van hulpbehoevende jongeren in Nederland en in het buitenland. Nederlandse organisaties die deze projecten uitvoeren, kunnen hiertoe een aanvraag indienen, middels een digitaal aanvraagformulier.  Om deze aanvragen te kunnen beoordelen en honoreren moet Stichting JONG gegevens registreren en administreren die tot de naam van een persoon kunnen leiden, bijvoorbeeld een contactpersoon.  Het betreft de volgende gegevens: Naam, adres, telefoonnummer en email adres.
Deze persoonsgegevens,  aangegeven op het digitale aanvraagformulier voor subsidie, worden bij toekenning van een subsidie vijf jaar na afhandeling van de aanvraag in een fysiek archief bewaard.  Bij afwijzing van de subsidieaanvraag worden deze gegevens twee jaar bewaard.
Middels een beveiligde verbinding  worden de subsidieaanvragen, inclusief uw persoonsgegevens, maximaal 3 maanden voor behandeling door het bestuur van Stichting JONG opgeslagen in Dropbox.
Op onze website worden geen persoonsgegevens met betrekking tot subsidieverzoeken vermeld.

Hoe verkrijgt stichting JONG uw persoonsgegevens?
Deze gegevens heeft u aan ons verstrekt middels het insturen van het digitale aanvraagformulier voor subsidieaanvragen.

Wat zijn uw rechten?
Op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

Recht op inzage
Als u de persoonsgegevens wilt inzien die bij Stichting JONG zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Recht op wijzigen
Na inzage kunt u een verzoek tot het aanbrengen van wijzigingen, verbeteringen, aanvullingen of verwijdering doen.

Recht op gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Stichting JONG te verkrijgen. Deze zullen in een zodanige vorm verstrekt worden, dat deze op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen zijn.

Recht om toestemming in te trekken
U heeft het recht om een gegeven toestemming in te trekken. Het kan zijn dat stichting JONG daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Recht op reactie van Stichting JONG
Wanneer u een vraag, verzoek of subsidieaanvraag stuurt aan de Stichting Jong, zal de stichting binnen een redelijke termijn reageren.

Ontvangers van persoonsgegevens
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen aan derde partijen verstrekt worden, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden van stichting JONG.  Het kan zijn dat stichting JONG verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd.


Stichting Jong, 2023